close
تبلیغات در اینترنت
roman


خلاصه:اولين رمانمه اميدوارم خوشتون بياد هرچي تجربه دارم به كار ميبرم براش

دوستان ببخشيد چندروزنبودم اما از امروزميخوام يه رمان متفاوت بزارم

اميدوارم خوشتون بياد اولين رمانمه

خيلي قشنگه حتمابخونين

پسرك تنهاست

پدرش رفته

دربرابرزندگي كمرخم كرده

پدرش بي خداحافظي رفته

بدون اينكه اورادراغوش بگيرد

بدون اينكه به پسرش بگويدمن نامردبودم تومردباش

پسرك شده است مردخانه

مادري دارد دوخواهردارد

مادرش برايش ارزوداردكه اومردي شود

مانندپدرش نامردنشود

پسرك براي خواهرانش پدر

براي مادرش مرد

اماچه كسي اورانوازش كند

اورادلداري دهد؟

پسرك دركوچه سگ هابه دنبالش

پسرك كي ترسدفرارميكنداماگويي سگ هاسريع ترميدوند

پسرك پدري نداردكه ازاومراقبت كند

خودش تنهاست يادش مي ايدكه مردخانه اواست

سال ها گذشت

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پسرك براي خواهرانش پدرشده بئد

براي مادرش مردي شده بود

جاي پدرراپركرده بود

(اماكسي براي اوپدري نكرد)

پسرك به نبودن پدرعادت كرده بود

يادگرفته بود(م)مشكلات رابرداري ميشود(شكلات)

ادامه مطلب

روزي روزگاري چشم بازكردم به روي دنيابه روي زيبايي ها

يادگرفتم زندگي ميگذردلحظه به لحظه ثانيه به ثانيه دقيقه به دقيقه

ساعت به ساعت روزبهروز هفته به هفته ماه به ماه سال به سال

روبه اينده است .

نام عشق راشنيدم بعضي هاميگويندعشق معنايي ندارد

.بعضي هاميگويندعاشقان دراخربهم نميرسند

.بعضي هاميگويندعاشقان واقعي دراخربهم ميرسند

بعضي هاميگويند زندگي بدون عشق معنايي ندارد

يادگرفتم

زندگي بالا وپايين دارد

روزي خوشحا

روزي غمگين

ازاينده خبري نداري

حتي نمداني 1ثانيه بعدچه مي شود

درك كردم

زندگي يك نعمت الهي بزرگ استوبايدقدرلحظه به لحظه اش رابداني

اگرتمام دنياراهم به من بدهند

زندگي بااوبرايم معناي ديگري دارد

نگاه هايت حرف هايت

هنگامي كه تومرانصيحت ميكني مانندبچه نوزادي ميشوم كه ازشدت خوشحالي سربه فلك ميزند

بهش فكركردن سخت است چه برسدبه زبان اوردنش واقعيتش كه ااگرروزي نباشي زندگي بي توبرايم معنايي ندارد

نميدانم چگونه دوستت دارم رابريت بازگوكنم ايامن درحدي هستم كه به توبگويم دوستت دارم ؟

مهم ترين چيزدراين دنياعشقم به مادراست كه اوبرايم معناي ديگري دارد

اولين اولويت درزندگي عشقم به مادراست

                                                                 (دوستت دارم مادر)

همه ميگن من وتوباهم ميشيم ما امهيچ كس نميدونه من وتو بي هم ميشيم پوچ

گفتم خدايا چرامراافريدي؟

گفت چون زندگي كني

گفتم چراعذابم ميدهي

گفت هيچگاه بنده هايم راعزاب نميدهم

گفتم دادي

گفت چه كردم باتو؟

گفتم عشقم راگرفتي

گفت صبرداشته باش ان ميگويي عشقم حال باكس ديگري است

بغض به گلويم چنگ زد

گفتم چرااورابهم دادي كه حال بخواهي بگيري

گفت من اوراازتو نگرفتم خودش رفت ميداني نشانه ي چيست

گفتم نه

گفت نشانه ي اين كه لياقتت رانداشته است

متعجب بهش خيره شدم وگفتم

اورفت من لياقتش رانداشتم كه نگهش دارم

قهقه اي سردادوگفت

چه ميگويي اي جوانت واوراازجانت بيشتردوست داشتي اولياقت نداشت صبرداشته باش تاكسي كه لياقتت رادارددرزندگي ات بيايد

متعجب بهش خيره شدم

گفتم راست ميگويي

گفت من براي بنده هايم هيچ چيزكم نميگزارم اگركسي راگرفته ام مطمعن باش بهترازان برايش مي اورم

گفتم

ممنونم

هنوزهم كنارپنجره نشسته ام.اري هنوزهم چشم به راهي دوخته امكه

سال هاپيش رفتي ولحظه ي اخرنگاهي به من كردي

يادت ميايدكه گفتي ببخش ؟بخشيده ام

هنوزهم درا نتظارت هستم.ديوارهاي خانه لحظه به لحظه باتوبودن رانشان ميدهد.بوسيدنت

را.نگاه هايت را.حرف هايت را.اغوش گرمت رارا.چشمان خمارت را.بوييدنت ر

ا.پيرشده ام دلم هم پيرشده ولي هنوزجوانه ي عشق دردلم سبزسبزمانده است

اري من هنوزهم دوستت دارم لحظه به لحظه به يادت هستمسال ها گذشته است

اماغ عشق اتشين توهنوزدروجودم زنده است.هنوزهمارزوي اينكه كاش بودي رادارم

ارزوي اينكه فقط يك بارديگرگرماي دستت راحس كنم طعم داغ بوسه هايت را بچشم

وتب داغ دستانت رادربين موهاي اشفته ام حس كنم

بارديگربشنوم زمزمه هاي دوستت دارم را جواهاي عاشقنه ات را

جوابم به كسي كه مرانخواهد

ادامه مطلب